5 December 2022

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร โสตถิพันธุ์

ประวัติ

       รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร โสตถิพันธุ์ (Assoc. Prof. Dr. Sunthorn Sotthibandhu) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธเกิดที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมรสแล้วกับ ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์ มีบุตรชาย 2 คน

การศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2505
 • ม.ศ. 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2505-2507
 • วท.บ.(ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2507-2511
 • M.Sc. (Applied Entomology) University of Newcastle Upon Tyne ประเทศอังกฤษ (ชิงทุนโคลัมโบได้ที่ 1 ประเภทสอบแข่งขันทั่วไป) 
 • Ph.D. (Zoology) University of Manchester ประเทศอังกฤษ (ได้ทุนส่วนหนึ่งจากโครงการเงินกู้ World Bank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

การฝึกอบรม ดูงาน

 • หลักสูตรอุดมศึกษา Theory and Practice of Higher Education ที่สถาบัน Higher Education Advisory and Research Unit (HEARU) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการบริหารมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร University Management จัดโดย British Council ณ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2536
 • ดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ EPA (Environmental Protection Agency) สหรัฐอเมริกา
 • ร่วมสัมมนาเรื่อง River/Lake Approaches to Environmentally Sound Management of Water Resources ที่ UNCRD (United Nations Centre for Regional Development) เมือง Nagoya ฐานะผู้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในทีมงานของศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
 • ดูงานการจัดการแหล่งน้ำที่ Laguna de Bay ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก UNCRD และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • ดูงานเรื่อง การบริหารงานมหาวิทยาลัย ณ University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ กรกฎาคม 2538
 • ดูงานเรื่อง การบริหารงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย 
 • ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-25 ตุลาคม 2538
 • ดูงานเรื่อง การพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2539

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

 • หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2521-2527
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2527-2531
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ในปี พ.ศ. 2532-2533
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2534-2540 (2 สมัย)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2540-2543
 • กรรมการที่ปรึกษา สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและเสนอรูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษารูปแบบใหม่
 • อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

       บุญเกื้อ วิถีธรรม, สุนทร โสตถิพันธุ์, พิมพา ศิลาวัชนาไนย. 2530. นิเวศวิทยา 
ของแมลงภาคปฏิบัติ. สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
       สุนทร โสตถิพันธุ์. 2534. พฤติกรรมของสัตว์. สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
       สุนทร โสตถิพันธุ์. 2528. หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. สงขลา: ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

 • รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2541
 • อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2547 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin