5 December 2022

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ (Assoc. Prof. Dr. Prasert Oritapong) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธเกิดวันที่ 6 กันยายน 2591 ที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นบุตร เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์ จังหวัดสงขลา เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 70 ปี

การศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2509
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2516
 • Ph.D. (Agronomy) Rutgers University of New Jersey, U.S.A. พ.ศ. 2526

การฝึกอบรม ดูงาน

      ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน มาเลเซีย และสิงคโปร์

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
 •  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
 • Weed Science Social of America
 • Weed Science Social of Japan
 •  International Weed Science Society

การทำงาน

 • นักวิจัย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513 – 2516
 • Gradute Assistance, Department of Natural Resources, Alabama A & M University, U.S.A.
 • อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519-2523
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527-2530
 • รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-2549

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

 •  หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520-2522 และ 2527-2530
 •  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-2538
 •  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2540-2543
 •  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 1 พ.ศ. 2543-2546
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 2 พ.ศ. 2546-2549
  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในสาขาพืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530-
 • ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติไทย-ออสเตรเลีย พ.ศ. 2530-
 • ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2530-
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพืชน้ำมัน และโครงการการตรึงไนโตรเจนในระดับไร่-นาซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) พ.ศ. 2530
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต พ.ศ. 2530-
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2533-
 • กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทตามแนวชนบทศาสตร์
  พ.ศ. 2534-
 •  กรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2534-
 • ผู้อำนวยการโครงการ การศึกษา วางแผนและออกแบบ โครงการฟื้นฟูและพัฒนา 3 ทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ USAID พ.ศ. 2534-2535
 • ที่ปรึกษาของบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2531-
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามพระราชดำริ
 •  ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคณะอนุกรรมการของสภาวิจัยแห่งชาติ คือ
  อนุกรรมการประสานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น สาขาผลผลิตการเกษตร
  อนุกรรมการประสานงานการวิจัยด้านวัชพืช
  อนุกรรมการศูนย์วิจัยควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาด้านวนเกษตรของโครงการเกษตรกรรมทางเลือก กองอำนวยการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 • กรรมการประสานงานระดับชาติ เกี่ยวกับศูนย์บัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARCA) พ.ศ. 2530-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

       จำรูญ ศุภผล, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ และประเสริฐ ชิตพงศ์. “ลักษณะบางประการของดอกและการงอกของเมล็ดพันธุ์ขจรจบดอกเหลือง”, ใน รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง หญ้าขจรจบดอกเหลือง ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23-24พฤศจิกายน 2530, 19-32.
       ประเสริฐ ชิตพงศ์. “การใช้สารเคมีช่วยเร่งการออกดอกสับปะรด”, ข่าวสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, 2(2512), 21-28.
       ประเสริฐ ชิตพงศ์. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. สงขลา : คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532.
      ประเสริฐ ชิตพงศ์ และจารึก บุญศรีรัตน์. “หญ้าขจรจบดอกเหลือง : วัชพืชร้ายแรงชนิดใหม่ในภาคใต้และภาคตะวันออก”, กสิกร, 58(2528), 305-309.
      สุรนันท์ สุภัทรพันธุ์ และประเสริฐ ชิตพงศ์. “การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะและปัญหาการออกดอกและติดผลลิ้นจี่ตามแหล่งปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทย”, ในรายงานการวิจัยประจำปี 2515, หน้า 188-205. กรุงเทพฯ : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2515.
       ประเสริฐ ชิตพงศ์ และศุกร์ เก็บไว้. “ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดในข้าวโพดหวานในภาคใต้”, วารสารสงขลานครินทร์, 10(2531), 113-120.
       ประเสริฐ ชิตพงศ์ และอัมพร สุวรรณเมฆ. “การใช้ยากำจัดวัชพืชบางชนิด
ในแปลงสับปะรด”, วิทยาสารเกษตรศาสตร์, 9(2518), 84-92.
       Bishnoi, U.R., P. Chitapong, J. Hughes and J. Nishimuta. “Quantity and Quality of Triticale and Other Small Grain Silages”, Agronomy Journal, 70(1978), 439-441.
       C. Kupatt, R.D. Ilnicki and P. Chitapong. “Delays in Incorporation of Some Dinitroaniline Herbicides Applied Alone and in Combiation with Chloramben and Metribuzin”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA., 36(1982), 10-15.
       Crozat Y. and P. Chitapong. “The On-Farm Agronmical Survey : A Tool for Grading Limited Fators of a Crop and Designing New Technologies”. In Farming Systems Research and Development in
Thailand, p. 87-101. (n.p.) : Prince of Songkla University and Kasetsart University,1988.
       D. Vitolo, R.D. Ilnicki and P. Chitapong. “Trifluralin and Bensulide in Combination with Alachlor, DCPA, and Nitrofen in Cabbage”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 31(1981), 171. (Abstract).
       Detlefsen, I.M., R.D. Ilnicki and P. Chitapong. “Alachlor and Metolachlor Alone and in Combination with Atrazine in Corn”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 37(1983), 53-55.
       G. Trebuil, Y. Crozat., S. Thungwa and P. Chitapong. “Weed Problems and Farmers’ Weed Management Strategies in Rainfed Paddy Agroecosystems of Sathing Phra. Southern Thailand”, Proc. 1_st_
Tropical weed Sci. Conf., 1(1984), 66-76.
       Horng, L.C., P. Chitapong and R.D. Ilnicki. “The Effects of Depth of Incorporation of EPTC Containing Antidote and Extender on Corn and
Weed Control”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA., 35(1981), 1 (Abstract).
       Maxwell J.F., P. Chitapong and J. Supapol. Weeds of Plantation Crops in Southern Thailand. Songkhla : Department of Plant Sciences, Faculty of Natural Resources. Prince of Songkla University, 1987.
       P. Chitapong. “Agroecosystem Functioning of Weeds and Weed Management in Traditional Agriculture”, Songklanakarin Journal Sci. Technol., 10(1988), 214-252.
       P. Chitapong and R.D. Ilnicki. “Effects of Soybean Row Spacing, Jimsonweed Densities, and Competition Periods on Soybeans and Jimsonweed Competition”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 36(1982), 9. (Abstract)
       P. Chitapong and U.R. Bishnoi. “Agronomic and Nutritional Evaluation of Triticale and Other Small Grain Silages”, Abstract in the Agronomy Abstracts : 1976 Annual Meetings of ASA. CSSA and SSSA,
Houston : (n.p.), 1976.
       P. Chitapong and Y. Crozat. “Some Methodological Features
and Recent Advences in the Thai-French Farming Systems Research Project Carried Out in the Songkhla Lake Basin, Southern Thailand”, In Second Thailand National Farming Systems Seminar. Khon Kaen, Thailand. April 3-5, 1985, p. 392-407. Khon Kaen : (n.p.), 1985.
       P. Chitapong, R.D. Ilnicki and C. Kupatt. “Effects of Time and Method of Application of Several Herbicides for Weed Control in Broccoli”, Proc.
Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 37(1983), 180-186.
       P. Chitapong, R.D. Ilnicki and J.J. Baumley. “Effects of Incorporation Dept on Alachlor, Alachlor, and Cyanazine in Corn”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 35(1981), 2-5.
       P. Chitapong, R.D. Ilnicki and L.C. Horng. “Establishing Soybeans in a No-Tillage Double-Crop System with Several Herbicide Combinations”, Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 35(1981), 47. (Abstract)
       P. Chitapong, Y. Crozat and C. Saengchayoswat. “Weed Competition with Mungbean Grown before Rice in Rice Paddy”, Songklanakarin Journal Sci. Technol, 7(1985), 15-19.
       P. Tinnimit, P. Chitapong and A. Kamnalrut. “Some Experiences of the Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University in Monitoring and Developing Strategies for the Redressal of Rural Poverty”, In Paper Presented at AAACU 7th Biennial Conference and Seminar on Role of Agricultural Collages and Universities in Poverty Redressal
University Pertanian Malaysia, October 17-22, 1988, (n.p.) : University Pertanian Malaysia, 1988.
       Y. Crozat and P. Chitapong. “Proposal of Methodology to Improve Limiting Factors of Rice Cropping Systems in Sathing Phra Agrarian System”, In First Thailand National Farming Systems Workshop. Surat Thani, Thailand. April 2-5, 1981. p. 155-164 Surat Thani Thailand : (n.d.), 1981.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

 • รางวัลเรียนดี-ดีมาก ในระหว่างศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พ.ศ. 2501-2506
 •  รางวัลเรียนดีมากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ. 2507
 • รางวัลนักศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2512
 • รางวัลนักศึกษาปริญญาโทปฏิบัติงานดีเด่น ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2515
 • ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสามัญสมาคมเกียรตินิยมนักวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Sigma Xi-The Scientific Research Society of America)

งานการทางการเมือง

สมาชิกวุฒิสภา

ด้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 2 สมัย คือ

 • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลา
 • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลา

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin